Política de Privacitat

Estimat Usuari,

Ludobooks.com (d’ara endavant “Ludobooks”) t’informa del tractament que efectua de les dades dels usuaris d’aquesta pàgina web durant la seva visita, navegació i ús de les opcions, utilitats i continguts de la mateixa, així com de la seva possible inclusió als seus fitxers, creats amb finalitats operatives i de gestió informàtica, administrativa, econòmica i comercial, especialment per mantenir el contacte, atendre les seves comandes i subministrar-los la informació, productes i serveis sol·licitats per aquestes. Ludobooks ostenta la titularitat i la responsabilitat sobre el seu tractament.

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent, les dades personals que com a usuari proporcionis durant la navegació i ús de les eines, utilitats i opcions de contacte, registre, subscripció, assistència , xat o compres habilitades a aquest efecte en aquesta pàgina web seran tractats i podran ser incorporats als precitats fitxers amb la finalitat de possibilitar la seva navegació i ús d’aquesta pàgina web, la gestió de la relació i contacte, així com subministrar-te les informacions, productes i serveis que ens sol·licitis. Considerem que comptem ja amb el teu consentiment per a això des del moment en què ens proporcionis les teves dades personals via telefònica, electrònica o postal, així com per al registre i tractament dels mateixos i l’enviament/recepció dLa privadesa de les teves dades personals constitueix un objectiu prioritari de la nostra política corporativa.i comunicacions informatives , promocionals o comercials per part de Ludobooks, en relació amb les seves activitats, ofertes, productes i/o serveis.

Els usuaris d’aquesta pàgina web disposen d’informació detallada sobre el tractament, finalitat i ús de les seves dades i, en general, de totes les mencions preceptives requerides per la legislació aplicable en matèria de privadesa en diferents formularis posats a la seva disposició en aquesta pàgina web en què es recapten dades de caràcter personal. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que es puguin trobar en aquests documents i que estiguin assenyalades amb un asterisc (*) són obligatòries i la seva falta de contestació suposarà la impossibilitat de continuar i accedir al servei ofert.

Les dades personals que facilitis en emplenar formularis de contacte, assistència en línia, subscripció a butlletins, registre o compres són necessàries per atendre les seves comandes i sol·licituds. Els formularis habilitats a la pàgina web estan restringits a les persones físiques majors d’edat (18 anys) i jurídiques que vulguin obtenir informació, accedir a aquestes opcions, adquirir productes i/o serveis o contactar-hi. Les dades facilitades a través d’aquestes seran tractades i podran incorporar-se als fitxers la titularitat i responsabilitat dels quals sobre el seu tractament l’ostenta Ludobooks amb la finalitat de gestionar la seva organització, comandes, sol·licituds i comunicacions amb l’usuari. L’emplenament dels formularis, la seva acceptació i enviament, confirma el teu consentiment i autorització per al registre i tractament de les seves dades, la seva inclusió als fitxers precitats i l’enviament/recepció de comunicacions electròniques o postals per part de Ludobooks de contingut informatiu i comercial .

Com a usuari autoritzes el tractament automatitzat de les dades personals de contacte que subministris a través de formularis i correu electrònic per a la gestió les teves sol·licituds i comandes, per a l’enviament de comunicacions electròniques o postals de contingut informatiu, comercial o promocional sobre activitats, esdeveniments, productes i/o serveis de Ludobooks, així com la realització d’enquestes i estudis estadístics. No obstant això, teniu a la vostra disposició l’opció de marcar o desmarcar al formulari de registre com a usuari l’enviament de comunicacions electròniques o postals comercials i promocionals.

Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i només seran compartides amb terceres empreses o entitats quan la gestió de la vostra sol·licitud, el subministrament de qualsevol producte o contingut o la prestació de qualsevol servei sol·licitat per l’usuari ho requereixi.

Les dades que ens facilitis poden ser comunicades i/o tractades per tercers per possibilitar el subministrament de les informacions, continguts, productes i/o serveis sol·licitats així com per possibilitar la gestió administrativa , operativa, informàtica, comercial, econòmica i fiscal de la pàgina web i el seu titular. Així mateix, us informem que els serveis de descàrregues i comunicacions telefòniques/electròniques comporten, inevitablement, operacions i procediments tècnics automatitzats d’interconnexió, trànsit i emmagatzematge, així com comunicacions, transferències i interconnexions amb tercers, especialment amb pàgina webs, xarxes i operadors, per el que si no estàs conforme amb tot això, et preguem que no facis servir aquesta pàgina web i que t’abstinguis d’utilitzar els serveis associats a la mateixa.

Ludobooks es compromet al compliment de la seva obligació de confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent a cada moment que permetin raonablement assegurar-ne la protecció i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. No obstant això, Ludobooks no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat o de tercers, ja que cap mesura de seguretat que s’instal·li actualment és absolutament infrangible, per la qual cosa Ludobooks no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als seus sistemes de manera que sigui impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat implantats.

Com a usuari et compromets a mantenir les dades proporcionades a Ludobooks degudament actualitzades, sent responsable dels danys i perjudicis que Ludobooks i/o tercers poguessin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, manca de vigència i autenticitat de les dades facilitades. Ludobooks queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la manca de veracitat i actualitat de la informació proporcionada, així com de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència de tot això. Ludobooks es reserva la facultat d’eliminar o destruir la informació facilitada per l’usuari que pogués obrar als seus fitxers sense avís previ, especialment si detecta la manca de veracitat, exactitud o actualitat dels mateixos.

El consentiment atorgat com a usuari per al tractament de les teves dades personals és revocable. En qualsevol moment, pots exercir els teus drets respecte de les teves dades, en especial, els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió i, en cas, oposició mitjançant l’enviament de la teva sol·licitud escrita juntament amb una fotocòpia de D.N.I. o qualsevol altre document equivalent que acrediti la teva identitat, a l’adreça: eva@ludobooks.com. Ludobooks no podrà fer efectiu el dret de cancel·lació respecte a les dades que la legislació vigent obligui a conservar. No obstant això, s’aplicaran les corresponents mesures de bloqueig de les dades per evitar la seva aplicació a finalitats diferents de les establertes a la normativa que exigeix ​​la seva conservació.

La pàgina web pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en les quals, per tant, no és aplicable aquesta política de protecció de dades . T’aconsellem llegir les indicacions que contingui cada pàgina web que visiti. En aquest sentit passarà a ser el responsable de les teves connexions amb aquestes pàgines.

La present política de privadesa podrà ser modificada en qualsevol moment per Ludobooks, especialment per adequar-la a la legislació vigent en cada moment, codis corporatius o de conducta als quals estigui adherida e instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats en matèria de privadesa, per la qual cosa Ludobooks recomana als usuaris la consulta periòdica de la mateixa a fi de conèixer les modificacions que puguin afectar-la, sense perjudici de la inclusió de nota informativa de tot això en aquesta pàgina web.

IMPORTANT: En cas que hi hagi diferències o contradiccions entre les versions de la pàgina web publicades o traduïdes, automàticament o no, a altres idiomes, prevaldrà en tot cas la versió espanyola.